19 października 2010

KNF i kredyty walutowe

Na stronach KNF ogłoszono, iż urząd organizuje konferencję pt: "Międzynarodowa konferencja UKNF nt. kredytów walutowych "
W dniu 20 października 2010 r. UKNF organizuje międzynarodową konferencję na temat kredytów walutowych pt. „Macroeconomic risks resulting from massive foreign exchange lending to household sector”. Udział w dyskusji wezmą przedstawiciele rządu, Komisji Europejskiej, zarządów banków centralnych, instytucji nadzorczych rynku finansowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz świata nauki.
Przemówienie na otwarcie konferencji wygłosi m.in. Marek Belka, jak wiemy przeciwnik akcji kredytowej w walutach obcych. Ciekawie wygląda plan konferencji, widać iż szykuje się mocne uderzenie przeciwko kredytom walutowym, pewnie w związku z szykowaną Rekomendacją S II. Poniżej agenda: Międzynarodowa konferencja UKNF nt. kredytów walutowych Niestety problem z UKNF jest taki iż praktycznie w ogóle nie publikuje żadnych materiałów czy to z konferencji czy szkoleń i seminariów. Mam nadziej iż to się w końcu zmieni, tak jak jest to w przypadku UKE, który wszystko publikuje na stronach, łącznie z odpowiedziami na projekt regulacji. Ostatnio wypowiedział się ZBP w sprawie rekomendacji S II, ale ani ZBP ani KNF nie opublikował dokumentu. Jak widać system regulacji finansowy w Polsce cierpi na brak transparentności. Z innej beczki. Opublikowany został niedawno, na stronach KNF, ciekawy dokument pt: "Źródła narastania akcji kredytowej w warunkach integracji walutowej " Synteza: Zmiana warunków makroekonomicznych związana z przystąpieniem do strefy euro może sprzyjać narastaniu niezrównoważonych procesów gospodarczych, zwłaszcza związanych z ekspansją kredytową. Doświadczenia Irlandii, Hiszpanii i Portugalii wskazują, że takie procesy („boomy kredytowe”) mogą mieć znaczącą siłę i prowadzić do zaburzeń równowagi gospodarczej, a w konsekwencji do osłabienia pozycji konkurencyjnej kraju. Optymalna polityka makroekonomiczna powinna z wyprzedzeniem przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom, tym bardziej, że zjawiska sprzyjające nadmiernemu wzrostowi akcji kredytowej są ściśle związane z procesem konwergencji i mogą wystąpić jeszcze przed przyjęciem wspólnej waluty.
Analiza procesów dostosowawczych, które miały miejsce w Irlandii, Hiszpanii i Portugalii w okresie przed i po przyjęciu euro prowadzi do następujących spostrzeżeń: 1. Epizody niezrównoważonego przyrostu wolumenu kredytów w tych krajach, związane z procesem integracji ze strefą euro, miały podobny charakter i przebieg. 2. Do narastania boomów kredytowych w warunkach integracji walutowej przyczyniły się niskie stopy procentowe, deregulacja i liberalizacja sektora usług finansowych, a także wyższe oczekiwane dochody ludności oraz czynniki o charakterze demograficznym. 3. Znacznej dynamice wolumenu kredytu towarzyszyło nieoptymalne jego wykorzystanie, w tym stymulowanie konsumpcji i nadmierna alokacja kapitału w gałęzie gospodarki o niskiej produktywności (w szczególności sektor nieruchomości i budownictwa), co prowadziło do wzrostu jednostkowych kosztów pracy. 4. Zaobserwowana destabilizacja procesów gospodarczych wystąpiła pomimo zaawansowanego procesu konwergencji, liberalizacji rynku pracy oraz utrzymywania do niedawna stabilnej pozycji sektora finansów publicznych. 5. Konsekwencją boomów kredytowych było rosnące uzależnienie rozwoju gospodarczego od finansowania zagranicznego, odzwierciedlone w narastaniu deficytów obrotów bieżących w tych krajach. Przegląd inicjatyw, które zostały podjęte w celu przeciwdziałania przegrzaniu gospodarki w wyniku niezrównoważonego przyrostu akcji kredytowej wskazuje ponadto, że prowadzenie działań wyłącznie o charakterze nadzorczym wobec sektora bankowego może nie być wystarczające. Osiągnięcie większej skuteczności może oznaczać konieczność harmonizacji strategii nadzorczej i krajowej polityki makroekonomicznej, w tym fiskalnej.
Źródła narastania akcji kredytowej w warunkach integracji walutowej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Komentując anonimowo - podpisz się. Łatwiej prowadzi się dyskusję.
SiP