31 maja 2012

Zalecenia Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Centralnego dla Polski

Poniżej przedstawiam zalecenia. Gdyby pominąć radykalne (w rozumieniu gwałtowne, znaczące) zmiany niektórych polityków (wyjście z UE, likwidacja PIT itd) to to co poniżej to dobra kompilacja rzeczy jakie należy zrobić.


KE zaleca Polsce reformy rynku pracy i emerytur
KE w rekomendacjach gospodarczych dla krajów UE zaleciła Polsce m.in. zwiększenie aktywności zawodowej kobiet poprzez lepszą opiekę nad dziećmi, wygaszanie górniczych emerytur i zmniejszanie bezrobocia młodych. Ma być też mniej biurokracji i więcej inwestycji.
Komisja Europejska wytknęła w opublikowanej w środę ocenie towarzyszącej rekomendacjom m.in. to, że w Polsce tylko 64,8 proc. populacji pomiędzy 20. a 64. rokiem życia jest aktywna na rynku pracy, a stopa ta jest jeszcze niższa w przypadku młodych, kobiet i osób starszych.

"Udział kobiet w rynku pracy musi być zwiększony poprzez poprawienie opieki nad dziećmi. Polska ma obecnie najniższy współczynnik udziału dzieci w edukacji przedszkolnej, a to ze względu na brak miejsc, infrastruktury i wykwalifikowanych kadr" - skrytykowała KE. Dodała, że deklaracja rządu, iż wygeneruje na to środki, nie jest "odzwierciedlona w ustawie budżetowej na 2012 r., która zmniejsza subsydia na edukację" i zaleciła "stabilne" finansowanie tego obszaru.

Ponadto KE wskazała na bezrobocie młodych osób w Polsce, które jest wyższe od średniej unijnej, i zaleciła zwiększenie dostępności staży i nauki w miejscu pracy, a także poprawę edukacji zawodowej i wdrożenia strategii uczenia się przez całe życie. By "zwalczać segmentację rynku pracy i ubóstwo pracujących", KE zaleciła ograniczenie cywilnych umów na świadczenie pracy (np. umowa-zlecenie, umowa o dzieło) oraz wydłużenie okresu próbnego w stałych umowach o pracę.

"Kraje członkowskie muszą podjąć środki, by obniżyć bezrobocie wśród osób młodych poprzez zachęty firm do ich zatrudnienia, staże i naukę w miejscy pracy" - mówił podczas prezentacji rekomendacji komisarz UE ds. zatrudnienia Laszlo Andor.

KE nawołuje też polski rząd do większej ambicji w reformowaniu systemu emerytalnego, m.in. do wygaszenia specjalnych systemów emerytalnych dla górników i do "podjęcia kolejnego, bardziej zdecydowanego kroku" w zreformowaniu KRUS-u.

Zdaniem KE "znacznej" poprawy wymaga też sprawność polskiej administracji, ściąganie podatków oraz tworzenie prawa, by zmniejszyć obciążenie biurokratyczne przedsiębiorców. Chodzi m.in. o długotrwałe procedury udzielania licencji i rejestrowania nieruchomości oraz niestabilne przepisy podatkowe.

KE wskazała, że Polska jest na niechlubnym drugim miejscu w UE pod względem administracyjnego obciążenia biznesu oraz jest jednym z trzech krajów, gdzie potrzeba najwięcej czasu na wypełnienie obowiązków podatkowych oraz na siódmym, jeśli chodzi o wielkość szarej strefy w gospodarce. "Możliwe byłoby mniejsze obciążenie podatkami pojedynczych osób, gdyby wszyscy je płacili" - mówił komisarz UE ds. podatkowych Algirdas Szemeta.

Polska ma też jedne z najniższych w UE wydatki na badania i rozwój (0,74 proc. PKB w 2010 r.), słabą współpracę nauki z przemysłem i w rezultacie niską innowacyjność - wymieniła KE. Tymczasem - jej zdaniem - obecny wzrost polskiej gospodarki jest po części napędzany funduszami UE i niskimi kosztami pracy, a w średnim okresie konieczne jest "przerzucenie się na wzrost napędzany innowacjami". Zaleciła rządowi wyznaczenie priorytetów w tym obszarze i ułatwienie finansowania innowacji poprzez gwarancje i tzw. finansowanie pomostowe.

Kolejną rekomendacją dla Polski jest zwiększenie zachęt do inwestowania w wytwarzanie energii elektrycznej, efektywność energetyczną oraz przyspieszenie budowy połączeń energetycznych z innymi krajami. Ponadto Polska - zdaniem KE - powinna zrezygnować z regulowania cen gazu i utworzyć specjalną platformę handlową, by zwiększyć konkurencję w tym sektorze. Komisja skrytykowała Polskę za "ociąganie się" z wdrażaniem przepisów energetycznych i dyrektywy o energii odnawialnej.

Po raz kolejny Komisja wskazała na opłakany stan infrastruktury kolejowej (z 20 tys. km użytkowanych linii kolejowych tylko 36 proc. jest w dobrym stanie) i że Polska nie w pełni wykorzystuje środki z Funduszu Spójności na ten cel. Zaleciła usunięcie barier w funkcjonowaniu rynku kolejowego, wzmocnienie roli i zasobów jego regulatora oraz lepsze wdrażanie projektów inwestycyjnych.

Komisarz UE ds. budżetu Janusz Lewandowski ocenił w rozmowie z dziennikarzami, że wyliczone przez KE w rekomendacjach "mankamenty" obecnie nie zagrażają ścieżce uzdrawiania gospodarki i finansów publicznych.

"Wedle dogłębnej oceny KE, Polska jest na ścieżce uzdrawiania finansów publicznych uwiarygodnionej przez stan gospodarki realnej" - podkreślił komisarz. Ocenił jako "realistyczną" ścieżkę dochodzenia Polski do średniookresowego celu deficytu budżetowego na poziomie 1 proc. PKB w 2015 r.

KE oceniła, że Polska obniżyła deficyt budżetowy zgodnie z jej rekomendacjami, nie podzieliła jednak do końca optymizmu w sprawie długu publicznego. "Władze przewidują stopniowe zmniejszenie (długu) z 56,3 proc. PKB w 2011 r. do 49,7 proc. PKB w 2015 r., podczas gdy Komisja, biorąc pod uwagę możliwe ryzyka planów konsolidacyjnych, oczekuje wolniejszej poprawy" - czytamy. KE upomniała się też o stałą regułę wydatkową do 2013 r.


Polska potrzebuje zmiany podejścia w konsolidacji fiskalnej na bardziej ukierunkowane na wydatki - EBC
Zmiana podejścia w dziedzinie polityki fiskalnej ze stosowanej dotychczas tymczasowej konsolidacji fiskalnej ukierunkowanej bardziej na przychody, na szerzej zakrojone podejście ukierunkowane na wydatki jest konieczna, żeby Polska mogła zredukować bardzo wysoki deficyt strukturalny i trwale ograniczyć wzrost wskaźnika długu publicznego - ocenia Europejski Bank Centralny. EBC podkreśla również wagę utrzymania polityki pieniężnej ukierunkowanej na stabilność cen w średnim okresie.
"Stworzenie w Polsce warunków sprzyjających trwałej konwergencji wymaga m.in. utrzymania polityki pieniężnej ukierunkowanej na stabilność cen w średnim okresie. Choć gospodarce polskiej udało się stosunkowo dobrze przetrwać kryzys światowy, na rozwiązanie nadal czeka wiele problemów fiskalnych i strukturalnych. W szczególności w dziedzinie polityki fiskalnej potrzebna jest zmiana podejścia - ze stosowanej dotychczas, tymczasowej konsolidacji fiskalnej ukierunkowanej bardziej na przychody, na szerzej zakrojone podejście ukierunkowane na wydatki - tak by można było zredukować bardzo wysoki deficyt strukturalny i trwale ograniczyć wzrost wskaźnika długu publicznego" - napisano w majowym Raporcie o Konwergencji, opublikowanym w środę.

EBC w raporcie zwraca również uwagę, że "Prawo polskie nie spełnia wszystkich wymagań dotyczących niezależności banku centralnego, poufności, zakazu finansowania ze środków banku centralnego i integracji prawnej z Eurosystemem"

Powyższe informacje za PAP.

Na koniec dodam, że kluczową ba­rie­rą wzro­stu go­spo­dar­cze­go w Pol­sce jest biu­ro­kra­cja. Pol­ska ma drugi naj­wyż­szy w UE wskaź­nik tzw ad­mi­ni­stra­cyj­nych kosz­tów po­dat­ko­wych oraz trzeci naj­wyż­szy wskaź­nik dłu­go­ści cza­su po­trzeb­ne­go na wy­peł­nia­nie wy­mo­gów po­dat­ko­wych.

1 komentarz:

 1. A'pro'PO:
  "Władze przewidują stopniowe zmniejszenie (długu) z 56,3 proc. PKB w 2011 r. do 49,7 proc. PKB w 2015 r."

  Pospieszalski w swoim czwartkowym programie czytał pismo pochodzące z ministerstwa wzrostowskiego (długu) - sprostowanie:
  "Polska, licząc nawet wg metody UE, w 2011r nie przekroczyła 53,5% długu do PKB" ???
  Kogo Wybiórcy wybrali do władzy!?
  Dlatego "Tu i teraz" "Polska w (prze)budowie"? Kto buduje? "Zgoda ...." na te kłamstwa?
  P.S.
  Dziwna de'mo'kreacja. Krytykuje się opozycję, a .... chwali partie jedynie słuszne ... To już było! Historia lubi się POwtarzać?
  Komuna nie wróciła. Ona zawsze tu była .... i tu i teraz jest! Czyli ciąg dalszy de'mo'kracji w/g jedynie słusznej partii dzięki większości .... baranów wypasanych na "zielonej wyspie"?

  OdpowiedzUsuń


Komentując anonimowo - podpisz się. Łatwiej prowadzi się dyskusję.
SiP