18 czerwca 2013

KNF jednogłośnie uaktualniła rekomendację S - w 2014 będzie wymagany wkład własny przy kredycie na dom/mieszkanie. Oficjalne pożegnanie z kredytami walutowymi.

W nawiązaniu dokomunikat ze 185. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 18 czerwca 2013 r.


1. W sto osiemdziesiątym piątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, 
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego1, 
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów2, 
• Pan Jacek P. Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej3.

2. KNF jednogłośnie wydała skierowaną do banków Rekomendację S dotyczącą dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie.
       Rekomendowane przez KNF rozwiązania umożliwiają prowadzenie przez banki zrównoważonej działalności w obszarze kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach, przy zachowaniu niezbędnego poziomu bezpieczeństwa i jednoczesnym wzmocnieniu pozycji kredytobiorcy poprzez transparentne relacje z bankiem. Przyczynią się również do stworzenia solidnych fundamentów dla rozwoju rynku instrumentów dłużnych opartych o jednorodne portfele kredytów mieszkaniowych. 

Do najistotniejszych zmian Rekomendacji S należy:

• przebudowanie Rekomendacji S w ślad za rozwiązaniami przyjętymi w Rekomendacji T, 

• wyłączenie z zakresu Rekomendacji S ekspozycji kredytowych finansujących nieruchomości, które nie są zabezpieczone hipotecznie, 

dalsze ograniczenie kredytowania w walutach obcych – kredyty walutowe, indeksowane lub denominowane w walutach obcych powinny być produktem oferowanym wyłącznie klientom uzyskującym trwałe dochody w walucie kredytu, zapewniające regularną obsługę i spłatę kredytu; w przypadku klientów (lub gospodarstw domowych) uzyskujących dochód w kilku walutach bank powinien zapewnić zgodność waluty kredytu z walutą, w której kredytobiorca (lub gospodarstwo domowe) uzyskuje najwyższe dochody z przyjmowanych do kalkulacji zdolności kredytowej, a w przypadku pozostałych walut bank powinien założyć ich deprecjację o 20%, 

uelastycznienie podejścia w zakresie wskaźnika DtI – wartość wskaźnika DtI powinna być określona przez zarząd banku i ustalona w zatwierdzonej przez radę nadzorczą banku strategii zarządzania ryzykiem; w procesie oceny zdolności kredytowej klientów detalicznych, szczególną uwagę bank powinien zwracać na sytuacje, w których wskaźnik DtI przekracza 40% dla klientów o dochodach nieprzekraczających przeciętnego poziomu wynagrodzeń w danych regionie zamieszkania oraz 50% dla pozostałych klientów

• zmiana podejścia w zakresie wskaźnika LtV:

• wartość wskaźnika LtV powinna być określona przez zarząd banku i ustalona w zatwierdzonej przez radę nadzorczą banku strategii zarządzania ryzykiem, 
  
w przypadku ekspozycji kredytowych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych, wartość wskaźnika LtV w momencie udzielania kredytu nie powinna przekraczać poziomu 80% lub 90% w przypadku, gdy część ekspozycji przekraczająca 80% LtV jest odpowiednio ubezpieczona, lub kredytobiorca przedstawił dodatkowe zabezpieczenie w formie blokady środków na rachunku bankowym lub poprzez zastaw na denominowanych w złotych dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa lub NBP, przy czym:

• dla ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie powstałych w okresie do 31 grudnia 2014 r. wartość wskaźnika LtV nie powinna przekraczać poziomu 95%, 

• dla ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie powstałych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wartość wskaźnika LtV nie powinna przekraczać poziomu 90%, 

• dla ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie powstałych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wartość wskaźnika LtV nie powinna przekraczać poziomu:

• 85% lub, 

• 90% w przypadku, gdy część ekspozycji przekraczająca 85% LtV jest odpowiednio ubezpieczona, lub kredytobiorca przedstawił dodatkowe zabezpieczenie w formie blokady środków na rachunku bankowym, lub poprzez zastaw na denominowanych w złotych dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa lub NBP,

• w przypadku ekspozycji kredytowych zabezpieczonych na nieruchomościach komercyjnych wartość wskaźnika LtV w momencie udzielania kredytu nie powinna przekraczać poziomu 75% lub 80% w przypadku, gdy część ekspozycji przekraczająca 75% LtV jest odpowiednio ubezpieczona, lub kredytobiorca przedstawił dodatkowe zabezpieczenie w formie blokady środków na rachunku bankowym lub poprzez zastaw na denominowanych w złotych dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa lub NBP,

• przyjęcie zasady proporcjonalności w odniesieniu do banków spółdzielczych zobowiązanych do działania w zrzeszeniu – rekomendacja określa, że zarząd banku zatwierdza maksymalne poziomy wskaźnika DtI, wskaźnika LtV, minimalne wymagania w zakresie wkładu własnego oraz zasady przeprowadzania testów warunków skrajnych a następnie informuje radę nadzorczą i bank zrzeszający o przyjętych parametrach lub rozwiązaniach, 

• zmiana podejścia w zakresie okresu kredytowania – bank powinien rekomendować klientom detalicznym okres spłaty zobowiązań nie dłuższy niż 25 lat; w przypadku podjęcia przez klienta decyzji o dłuższym okresie spłaty, bank nie powinien udzielić kredytu, którego okres spłaty przekraczałby 35 lat; jeśli przewidywany okres spłaty ekspozycji jest dłuższy niż 30 lat, bank powinien przyjmować w procesie oceny zdolności kredytowej okres spłaty ekspozycji wynoszący maksymalnie 30 lat; przy ustalaniu długości okresu kredytowania klienta detalicznego, bank powinien uwzględnić zdolność kredytobiorcy do kreowania dochodów w całym okresie trwania umowy, zwracając szczególną uwagę na okres, w którym należy oczekiwać osiągnięcia przez kredytobiorcę wieku emerytalnego.

(przyp. SiP - w nawiązaniu do w/w tekstu kliknij tutaj)

KNF oczekuje, że rekomendacja zostanie wprowadzona nie później niż do dnia 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem rekomendacji 6, 9.1, 12, 14.10, 15.8 i 20, w zakresie których rekomendacja powinna zostać wprowadzona nie później niż do dnia 1 lipca 2014 r.

Tekst Rekomendacji S zostanie opublikowany w najbliższych dniach, po zakończeniu prac redakcyjnych.


Pozostaje poczekać na tekst by dokładnie opisać zmiany. Od razu można dodać, iż jednogłośnie KNF wydała zgodę (w tym głos NBP czy Ministra Finansów), gdyż złagodziła swoje stanowisko, wprowadzając wkład własny w ilości 5% a nie 10% od 2014 roku.


3 komentarze:

 1. Spóźnione, wszystko spóźnione!

  Co to da? Na co liczą?
  POdpierają walace się sciany!?
  To tak jak oczekiwanie hossy ("teraz już tylko hossa" - jak pise P.Kuczyński!) podczas pewnego już zajmowania kasy z OFE przez rząd.
  To nieuniknione!

  OdpowiedzUsuń
 2. I teraz kwestia... ciułać dalej do 2017 (wtedy to będzie chyba większa jazda bez trzymanki - dwa lata po końcu dopłat RnS, wkład min. 10%), czy kupować :/

  OdpowiedzUsuń
 3. 80% LTV oznacza, że banki prognozują dalszy spadek cen nieruchomości.

  A ceny nieruchomości zależą głównie od czynników demograficznych.

  Jeśli rząd we swej wspaniałomyślności wpuści do Polski imigrantów to niestety znaczącego spadku cen nie będzie.

  Tak naprawdę wystarczy śledzić dane demograficzne by wiedzieć gdzie i kiedy będzie popyt na mieszkania.

  Jedyny problem jest to, że dane trzeba samemu generować, bo te zamieszczane przez GUS są bardzo ogólnikowe i opierają się na danych meldunkowych i nie obejmują wielu grup np. studentów, pracowników sezonowych, nielegalnych imigrantów itp.

  W miastach akademickich czyli o dużym udziale studentów (niewykazywanych w statystykach GUS) ceny mieszkań bez wątpienia będą realnie spadać, do czasu wejścia kolejnego wyżu w dorosłość.

  Jednym słowem dołek czyli najlepszy okres na kupno mieszkania będzie za ok. 12-15 lat. Mówię tutaj oczywiście głownie o Krakowie gdzie bańka demograficzna odegrała największą rolę we wzroście cen mieszkań.

  Generalnie rząd by odwrócić ten trend mógłby wpuścić masowo imigrantów oraz przymusowo kazać robić dodatkowe studia (tak jak to zrobił to rząd SLD w 2004 roku - zmieniając prawo budowlane wygenerował sztuczny popyt na studiowanie kierunków regulowanych ustawą).


  OdpowiedzUsuń


Komentując anonimowo - podpisz się. Łatwiej prowadzi się dyskusję.
SiP