06 sierpnia 2013

Żandarm da Ci w cywilu z kopa i sprawdzi rachunek w banku

Kolejna służba zyska dostęp do kont w bankach. Staram się tępić wszelkiego rodzaju inwigilacje mieszkańców tego kraju. Mieliśmy rekordowe bilingi (klik), fotoradary z zaplanowanym budżetem, czas na żandarma-cywila robokopa. Aż dziw bierze, że media nie grzmią.MON szykuje zmiany w ustawie o Żandarmerii Wojskowej 
Nowe upraw­nie­nia do­ty­czą­ce kon­tro­li ope­ra­cyj­nej oraz ochro­ny mi­ni­stra obro­ny i naj­waż­niej­szych do­wód­ców woj­ska - to nie­któ­re roz­wią­za­nia prze­wi­dzia­ne w przy­go­to­wa­nym przez MON pro­jek­cie za­ło­żeń no­we­li­za­cji usta­wy o Żan­dar­me­rii Woj­sko­wej. 

Opra­co­wa­nie pro­jek­tu - jak po­da­ją jego au­to­rzy - wy­ni­ka przede wszyst­kim z po­trze­by do­sto­so­wa­nia usta­wy do stan­dar­dów obo­wią­zu­ją­cych w po­li­cjach woj­sko­wych państw NATO i UE oraz ko­niecz­no­ści wpro­wa­dze­nia zmian nie­zbęd­nych do ści­ga­nia prze­stępstw. Część prze­wi­dzia­nych do wpro­wa­dze­nia upraw­nień ŻW jest wzo­ro­wa­na na moż­li­wo­ściach, ja­ki­mi dys­po­nu­ją po­li­cja i BOR. 

W ostat­nich dniach pro­jekt za­ło­żeń no­we­li­za­cji w usta­wie o Żan­dar­me­rii Woj­sko­wej i woj­sko­wych or­ga­nach po­rząd­ko­wych tra­fił do uzgod­nień mię­dzy­re­sor­to­wych. 

W pro­jek­cie prze­wi­dzia­no, że lista prze­stępstw, do ści­ga­nia któ­rych ŻW bę­dzie mogła się­gnąć po kon­tro­lę ope­ra­cyj­ną (np. pod­słuch), zo­sta­nie roz­sze­rzo­na o ok. 30 po­zy­cji, w tym m.​in. prze­stęp­stwa wo­jen­ne, za­mach ter­ro­ry­stycz­ny, ła­pow­nic­two, nad­uży­cie wła­dzy, płat­ną pro­tek­cję, roz­bój, oszu­stwa i pra­nie brud­nych pie­nię­dzy. ŻW bę­dzie mogła sto­so­wać kon­tro­lę ope­ra­cyj­ną w sto­sun­ku do po­moc­ni­ków, pod­że­ga­czy, pa­se­rów i in­nych osób dzia­ła­ją­cych wspól­nie i w po­ro­zu­mie­niu z żoł­nie­rza­mi lub pra­cow­ni­ka­mi woj­ska po­peł­nia­ją­cy­mi prze­stęp­stwa. 

Żan­dar­me­ria ma zy­skać też prawo do re­ali­zo­wa­nia kon­tro­li ope­ra­cyj­nej we wła­snym za­kre­sie. Obec­nie usta­wa jed­no­znacz­nie mówi, że takie dzia­ła­nia na rzecz żan­dar­mów re­ali­zu­je tylko SKW. ŻW chcia­ła­by mieć moż­li­wość ko­rzy­sta­nia z usług także in­nych służb, bo­wiem woj­sko­wy kontr­wy­wiad nie w każ­dej sy­tu­acji jest w sta­nie udzie­lić wspar­cia. Jed­no­cze­śnie Ko­men­da Głów­na ŻW za­pew­nia, że nie ma pla­nów two­rze­nia wła­snej ko­mór­ki od­po­wie­dzial­nej za kon­tro­lę ope­ra­cyj­ną. 

Zgod­nie z pro­jek­tem ŻW ma uzy­skać prawo do ko­rzy­sta­nia z in­for­ma­cji sta­no­wią­cych ta­jem­ni­cę ban­ko­wą i do­ty­czą­cych umów ubez­pie­cze­nio­wych, co ma zna­cze­nie w spra­wach ko­rup­cyj­nych i go­spo­dar­czych. Żan­dar­mi, ana­lo­gicz­nie jak po­li­cjan­ci, mają też uzy­skać do­stęp do da­nych osób ko­rzy­sta­ją­cych z usług pocz­to­wych. 

Zgod­nie z pro­jek­tem ŻW bę­dzie od­po­wia­dać za bez­po­śred­nią ochro­nę naj­waż­niej­szych obiek­tów MON. Obec­nie warty peł­nią tam żoł­nie­rze pod­le­gli Do­wódz­twu Gar­ni­zo­nu War­sza­wa, do­ce­lo­wo mają oni zo­stać uzu­peł­nie­ni przez żan­dar­mów. 

ŻW ma od­po­wia­dać też za nad­zór nad spe­cja­li­stycz­ny­mi uzbro­jo­ny­mi for­ma­cja­mi ochron­ny­mi (SUFO), które obec­nie może je­dy­nie kon­tro­lo­wać. "Pro­po­no­wa­na zmia­na jest uza­sad­nio­na licz­ny­mi nie­pra­wi­dło­wo­ścia­mi w wy­ko­ny­wa­niu przez SUFO ochro­ny. (...) Prze­ka­za­nie ŻW upraw­nie­nia do nad­zo­ru SUFO da upraw­nie­nie do re­al­ne­go wpły­wu na ja­kość świad­czo­nych usług" - na­pi­sa­no w pro­jek­cie. 

Roz­sze­rzo­ne zo­sta­ną upraw­nie­nia żoł­nie­rzy ŻW, chro­nią­cych szefa MON, naj­wyż­szych do­wód­ców woj­sko­wych i woj­sko­we de­le­ga­cje za­gra­nicz­ne. Woj­sko­wi ochro­nia­rze zy­ska­ją prawo do in­ter­wen­cji wobec cy­wi­lów oraz do wno­sze­nia i uży­wa­nia broń pal­nej i ga­zo­wej lub ma­te­ria­łów wy­bu­cho­wych na po­kła­dach śmi­głow­ców i sa­mo­lo­tów. 

Pro­jekt mówi też, że w cza­sie wy­ko­ny­wa­nia czyn­no­ści ochron­nych żoł­nie­rze ŻW nie będą mu­sie­li nosić mun­du­rów, ani za­kła­dać pasów bez­pie­czeń­stwa w sa­mo­cho­dach. Te pro­po­zy­cje to wpi­sa­nie do usta­wy o ŻW upraw­nień, jakie żoł­nie­rze z ochro­ny mają na pod­sta­wie in­nych prze­pi­sów. 

Pro­po­nu­je się też ure­gu­lo­wa­nie w usta­wie po­stę­po­wa­nia kwa­li­fi­ka­cyj­ne­go do ŻW i wpro­wa­dze­nie moż­li­wo­ści skie­ro­wa­nia żan­dar­mów na ba­da­nia psy­cho­fi­zjo­lo­gicz­ne (obec­nie pod­da­wa­ni są nim prak­tycz­nie tylko kan­dy­da­ci do służ­by). 

Pro­jekt prze­wi­du­je, że za­da­nia ŻW zo­sta­ną roz­sze­rzo­ne o roz­po­zna­wa­nie i prze­ciw­dzia­ła­nie prze­stęp­stwom ter­ro­ry­stycz­nym i pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści pro­fi­lak­tycz­nej. Zmia­na usta­wy po­zwo­li też wpro­wa­dzić do ŻW żoł­nie­rzy-ne­go­cja­to­rów (po jed­nym w każ­dym z sze­ściu od­dzia­łów te­re­no­wych żan­dar­me­rii) i przy­zna tej służ­bie upraw­nie­nia celne w sto­sun­ku do uczest­nik misji za­gra­nicz­nych pol­skie­go woj­ska. 

Źródlo: PAP

2 komentarze:

 1. Jeśli oznacza to zajęcie się wreszcie korupcją w wojsku to jestem za.
  No ale wielkich złudzeń nie mam.

  OdpowiedzUsuń
 2. Fundusze "celowe":

  http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,14386789,Policja_dostala_od_magistratu_milion_na_neonazistow.html

  fragment:
  (...)Wydatkowanie pozostałych 750 tys. zł owiane jest tajemnicą.

  Petrykowski: - Z prostego względu. To pieniądze na zakup sprzętu służącego inwigilacji. Nie będziemy przecież tym, których rozpracowujemy, ujawniać, w jaki sposób i za pomocą jakich instrumentów chcemy to robić(...)

  OdpowiedzUsuń


Komentując anonimowo - podpisz się. Łatwiej prowadzi się dyskusję.
SiP